• Serbia
  • Group

DBAI Monitoring

Usluga monitoringa donosi mogućnost neprekinutog praćenja. Klijentima je važno da su obavešteni o promenama koje se događaju njihovim poslovnim partnerima kako bi mogli pravovremeno reagovati na rizična događanja te na taj način izbeći gubitke.

Monitoring putem DBAI dostupan je za sledeće države: Velika Britanija, Irska, Belgija, Luksemburg, Holandija, Italija, Francuska, Nemačka, Španija, Portugal, Austrija i Švajcarska.

Monitoring se kreira obzirom na razne vrste događaja koji su kategorisani u četiri modula:

Modul 1
Informacije za koje je vreme ključno – sadrži kritične negativne događaje, kao što su stečaj, nesposobnost plaćanja i slično
Modul 2
Javne informacije – sadrži promene naziva preduzeća, adrese, uprave, registracijskih podataka i slično.
Modul 3
Procena rizika – sadrži promene Dun & Bradstreet Failure Scora, D&B Ratinga, D&B Credit Recommendationa i slično.
Modul 4
Finansijski podaci – obaveštenje se kreira nakon dodavanja novih  finansijskih podataka u bazu


Temeljem pravila svakog od događaja svaka promena se ocenjuje obzirom na njenu ozbiljnost. U skladu sa bojama semafora ozbiljnost je označena crvenom bojom (negativna promena, zahteva hitnu akciju), narandžastom bojom(neutralna ili beznačajna promena) ili zelenom bojom (pozitivna promena, potencijalno nova prilika). Ocene klijentima pomažu kod određivanja prioriteta.